Funkar ditt Thought Leadership-content?  – 10 frågor att ställa sig

Precis som med alla strategier, bör man regelbundet utvärdera sin Thought Leadership-satsning. Inte minst det content man producerar. Beroende på mål finns olika KPI:er man kan vilja mäta och analysera. Saknar ni av olika skäl data och mätningar, kan ett första steg i att utvärdera vara att utgå från tio frågeställningar. 

Tyvärr är det många företag som inte stannar upp och regelbundet utvärderar sina kommunikationssatsningar. Flera anger tidsbrist eller att det verkar svårt. Och visst kan det verka krångligt, men det behöver det inte vara.

Om tiden är knapp och ni inte redan satt upp ett system för uppföljning, kan det vara värt att fundera igenom nedanstående frågor och göra er analys utifrån dem:

1. Är affärskopplingen tydlig?
Hur väl har det content ni producerat utgått ifrån er affär och varumärke, det ni vill sammankopplas med?

2. Har det stärkt er position?
Har det ni kommunicerat bidragit till att bygga och/eller stärka er önskade position och image? Har ni bidragit till nya insikter och kunskap hos dem ni vill nå?

3. Har ni varit innovativa?
Har ni tagit några kreativa grepp för att få fram ert budskap?

4. Har fokus tydligt varit på mottagare/målgrupp?
I hur hög grad har ni utgått från målgruppen i kommunikationen? I budskap, tonalitet, kunskapsnivå?

5. Har ni upplevts trovärdiga?
Hur trovärdiga har ni upplevts? I budskapet? Som avsändare av budskapet? I hur ni byggt upp er argumentation?

6. Har ni varit uthålliga och konsekventa?
Har ni lyckats hålla i budskapet över tid? Har ni varit konsekventa?

7. Har ni samverkat?
Har ni lyckats kroka arm med andra betydelsefulla expert och aktörer i branschen? Har ni associerats med personer och varumärken som stärkt ert budskap och varumärke ytterligare? Har ni fått draghjälp?

8. Har ni varit modiga?
Har ni lyckats formulera egna åsikter och budskap som sticker ut och/eller bidrar med nya perspektiv?

9. Har ni arbetat integrerat med kanaler?
Har ni lyckats nå ut med samma budskap i olika kanaler och arenor anpassade för just dem?

10. Har ni åstadkommit förändring?
Har det ni gjort skapat några förändringar på marknaden? Hos målgruppen? Några nya attityder, förändringar i åsikter, beteenden? Ny nyfikenhet på ert företag och varumärke eller på någon talesperson?

Frågorna lämpar sig naturligtvis lika väl att ställa i början, som en checklista när ni planerar era aktiviteter och kan naturligtvis också utgöra grund för framtagandet av en mer systematisk uppföljning.

Har ni inga mätningar gjorda, får ni göra antaganden och utgå ifrån dem. Även om riktiga data naturligtvis är att föredra, kan denna typ av resonemang likväl vara mycket värdefull och leda till insikter och lärdomar framåt. Oavsett, det viktiga är att ibland stanna upp och fundera på om man är på rätt väg och får utdelning på de insatser som görs.